1ο ΚΕΣΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ

joomlan.ru | inotur.com
Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ

Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ

   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Παραπομπή από τη σχολική μονάδα:

Σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα προς το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, θα πρέπει το σχολείο  να προβεί στις εξής διαδικασίες ώστε να εξεταστεί το αίτημα:

 1. Να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι πρέπει να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας στον φορέα μας.

Τα ραντεβού για τις αιτήσεις λαμβάνουν χώρο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 13:00. Για πληροφορίες μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στα τηλέφωνα 2131617480/ 495, (Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 14:00).

 1. Να καταθέσει στον φορέα μας αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική  μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Tα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην υπηρεσία μας μέσω του εμπιστευτικού πρωτόκολλου και να παραδοθούν σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο. 

 

Β.  Παραπομπή από γονείς/κηδεμόνες:

Σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα αξιολόγησης από τους γονείς – κηδεμόνες προς το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, θα πρέπει να προβούν στις εξής διαδικασίες ώστε να εξεταστεί το αίτημα:

 1. Να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας.

 Τα ραντεβού για τις αιτήσεις λαμβάνουν χώρο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 13:00. Για πληροφορίες μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στα τηλέφωνα 2131617480/ 495, (Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 14:00).

 1. Σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να εξεταστεί  το αίτημα από τον φορέα μας,  οι γονείς – κηδεμόνες θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα εξής έγγραφα:
 • Από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή / τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του  Συλλόγου των Διδασκόντων , καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών (παρ. 6 του άρθρου 3 της ως άνω σχετικής Υ.Α.).
 • Από τη σχολική μονάδα και τον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ACHENBACH για τους εκπαιδευτικούς,  καθώς και δείγματα φωτοτυπημένων διορθωμένων εργασιών γραπτού λόγου Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών (αφορά ΜΟΝΟ τις τάξεις του δημοτικού σχολείου).

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην υπηρεσία μας με εμπιστευτικό πρωτόκολλο σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο.

 • Καλό είναι οι γονείς να καταθέτουν στον φορέα, μαζί με το αίτημα, και ιατρικές διαγνώσεις - γνωματεύσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Παραπομπή από τη σχολική μονάδα:

Σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προκειμένου να παραπεμφθεί μαθητής/τριας από τη σχολική μονάδα προς το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας για να αξιολογηθεί, θα πρέπει το σχολείο  να προβεί στις εξής διαδικασίες ώστε να εξεταστεί το αίτημα:

 1. Να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι πρέπει να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας στον φορέα μας.

Τα ραντεβού για τις αιτήσεις λαμβάνουν χώρο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 13:00. Για πληροφορίες μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στα τηλέφωνα 2131617480/ 495, (Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 14:00).

 1. Να καταθέσει στον φορέα μας αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική  μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Tα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν από τις σχολικές μονάδες στην υπηρεσία μας μέσω του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου  σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο. 

 

Β.  Παραπομπή από γονείς/κηδεμόνες:

Σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα αξιολόγησης από τους γονείς – κηδεμόνες προς το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, θα πρέπει να προβούν στις εξής διαδικασίες ώστε να εξεταστεί το αίτημα:

 1. Να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας.

 Τα ραντεβού για τις αιτήσεις λαμβάνουν χώρο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 13:00. Για πληροφορίες μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στα τηλέφωνα 2131617480/ 495, (Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 14:00).

 1. Σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να εξεταστεί  το αίτημα από  το  1ο  ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας :
 • Η σχολική μονάδα αποστέλλει αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή / τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του  Συλλόγου των Διδασκόντων , καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών (παρ. 6 του άρθρου 3 της ως άνω σχετικής Υ.Α.).
 • Από τη σχολική μονάδα και τον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ACHENBACH για τους εκπαιδευτικούς,  καθώς και :

 α) δείγματα γραπτού λόγου Μαθηματικών και Ελληνικής Γλώσσας των τελικών εξετάσεων του Ιουνίου,

β) αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων ετών.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν από τις σχολικές μονάδες στην υπηρεσία μας με  εμπιστευτικό πρωτόκολλο  σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο.

 • Καλό είναι οι γονείς να καταθέτουν στον φορέα, μαζί με το αίτημα, και ιατρικές διαγνώσεις - γνωματεύσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Αναφορικά με τα αιτήματα για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε και να στέλνετε την παρακάτω αίτηση:
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2019 10:02
 
You are here: Αρχή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Joomla inotur picma